Palīdzība

   Lietotne "LMT Zvanu pārvaldnieks"

   Privātuma politika

   I.    Pakalpojums “Zvanu pārvaldnieks” (Pakalpojums) ir “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, reģistrācijas nr. 50003050931 (LMT) piedāvāts B2B līmeņa risinājums Klienta uzņēmuma zvanu organizēšanai, kas nodrošina biroja centrāles funkcijas ar pieslēguma numuru aprīkotā mobilajā tālrunī. Lietotne ir Pakalpojuma funkcionāla sastāvdaļa, ko Jūs kā Pakalpojuma lietotājs varat instalēt savā tālrunī.

   II.   Lietotne „LMT ZVANU PĀRVALDNIEKS” (Lietotne) ir pieejama galalietotājam (Pakalpojuma lietotājs), kuram Pakalpojuma pasūtītājs (Klients) ir piešķīris savu pieslēguma numuru un deleģējis tiesības rīkoties Klienta vārdā un uzdevumā atbilstoši Lietotnē iestatītajam tiesību apjomam. Lietotnē tiek apstrādāti dati par Klientu (konta administratora personā), Jums kā Pakalpojuma lietotāju un citiem Klienta organizācijas Pakalpojuma lietotājiem (Klienta organizācijas lietotāji).

   III.  Pakalpojuma lietotājs, nolūkā izveidot Lietotnē kontu un iespējot Klienta administratora definētās funkcijas, piekrīt Lietotnes noteikumiem un aizpilda LMT kā Lietotnes uzturētāja prasīto profila reģistrācijas pamatinformāciju (Profila informācija). Šādus datus LMT apstrādā kā PĀRZINIS atbilstoši LMT publicētajiem Lietotnes noteikumiem un privātuma politikai.

   IV.  Lietotnē kopīgotos datus par Klienta organizācijas lietotājiem (Klienta informācija), kam Pakalpojuma lietotājs piekļūst vai ko pats ievada Lietotnē, LMT apstrādā kā APSTRĀDĀTĀJS ar mērķi nodrošināt Klienta kā datu pārziņa nolūka un mērķu realizēšanu atbilstoši tiesiskajām attiecībām starp LMT un Klientu, kādas pastāv uz atsevišķa B2B sadarbības līguma pamata.

   V.   Pakalpojuma lietotāja tālrunī saglabājamā informācija un personas dati, kuru apstrādei Lietotne ir pieprasījusi un Jūs kā Pakalpojuma lietotājs pēc savas brīvas izvēles esat devuši nepieciešamās atļaujas (piekļuvei fotokamerai, albumam, mikrofonam, adrešu grāmatiņai, lokācijas servisam, tālruņa zvanu vēsturei un paziņojumiem), netiek kopīgoti ar Klienta organizācijas lietotājiem, bet ir nepieciešami Pakalpojuma pilnvērtīgai darbībai Jūsu tālrunī (Privātā informācija). Privāto informāciju Pakalpojuma lietotājs apstrādā tikai sava tālruņa ekosistēmas ietvaros. Pakalpojuma lietotājām ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt Lietotnē sniegtās atļaujas Privātās informācijas apstrādei, atspējojot tās sava tālruņa uzstādījumu sadaļā.

   VI.  Pakalpojuma lietotājam Lietotnē ir nodrošināta piekļuve vienīgi tādai Klienta informācijai, kādu Klients (konta administratora personā) un/vai citi tā autorizēti Pakalpojuma lietotāji ir darījuši pieejamus Pakalpojuma lietotājam, kas lieto šo Lietotni.

   VII.  Lai izmantotu Lietotni, Pakalpojuma lietotājam ir jāievēro LMT publicētie Lietotnes noteikumi .

   VIII.    Pakalpojuma lietotāja apstrādei pieejamo datu vedi Lietotnē:

   i. Pakalpojuma lietotāja tālruņa numurs (Profila informācija);
   ii.  kontaktpersonas no Pakalpojuma lietotāja tālruņa adrešu grāmatiņas, kas netiek kopīgota (Privātā informācija);
   iii.  kalendāra ieraksti no Pakalpojuma lietotāja tālruņa kalendāra, kas netiek kopīgots (Privātā informācija);
   iv.  Klienta organizācijas lietotāju savstarpēji kopīgotā kontaktinformācija, tostarp, vārds, uzvārds, profila apraksts, fotoattēls, e-pasta adrese, kontaktu grupas (Klienta informācija);
   v.  Klienta organizācijas lietotāju savstarpēji kopīgotā statusa informācija, tostarp, par atrašanās statusu darba vietā, saziņas nepieejamību, kalendāra rezervācijas (Klienta informācija);
   vi.  Klienta organizācijas lietotāju savstarpēji kopīgotā zvanu informācija, tostarp, zvanu vēsture, neatbildētie zvani, gaidīšanā esošie zvani u.c. (Klienta informācija);
   vii.  Klienta organizācijas lietotāju savstarpēji kopīgotais telefonsarunu saturs Balss pasta ziņojumu un Sarunu ierakstu veidā (Klienta informācija);
   viii.  Klienta organizācijas lietotāju informācija par Lietotnē maršrutētajiem zvaniem un individuāliem zvanu veikšanas – saņemšanas iestatījumiem (Klienta informācija);
   ix.   cita Klienta un/vai Pakalpojuma lietotāja ievadīta un savstarpēji kopīgota informācija, kas pieejama Lietotnē (Klienta informācija).

   IX.  Piekļuve Privātajai informācijai, kas satur tālruņa adrešu grāmatiņas un kalendāra datus, tiek izmantota tikai paša Pakalpojuma lietotāja vajadzībām, lai tālrunī attēlotu zvanu vēsturi un balss pasta ziņojumus, kā arī novirzītu zvanus prombūtnes gadījumā. Šie dati tiek apstrādāti tikai lokāli tālrunī konkrēta Pakalpojuma lietotāja vajadzībām un netiek kopīgota ar LMT vai Klienta organizācijas lietotājiem un to sistēmām. Šo datu apstrāde tiek pārtraukta, līdzko Pakalpojuma lietotājs izdzēš Lietotni no sava tālruņa.

   X.   Attēlu Pakalpojuma lietotājs ir tiesīgs brīvprātīgi kopīgot ar Klienta organizācijas lietotājiem atbilstoši piešķirtajām Lietotnes piekļuvēm, padarot to par daļu no Klienta informācijas. Pakalpojuma lietotāja kopīgotais attēls tiek koplietots un pieejams citiem Klienta organizācijas lietotājiem, bet ne LMT un trešajām personām. Šo datu apstrāde tiek pārtraukta, līdzko Pakalpojuma lietotājam tiek atslēgts Pakalpojums.

   XI.  LMT saskaņā ar Lietotnes noteikumiem un privātuma politiku kā PĀRZINIS var apstrādāt arī citus datu veidus, kas nepieciešami Lietotnes funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai un Lietotnes darbspējas uzturēšanai (Lietotnes dati), tostarp, un ne tikai, informāciju par Lietotnes iestatījumiem, kļūdu paziņojumiem, auditācijas pierakstiem, telemetrijas un metadatus, IP adreses, sesijas un autorizācijas laikus, u.c. tehnisku informāciju, ko LMT ir tiesīgs patstāvīgi apstrādāt, tostarp izpaust piesaistītam apstrādātājam, Pakalpojuma darbības nodrošināšanas, kontroles un uzlabošanas vajadzībām.

   XII.  Lietotnē pieejamo datu apstrādes termiņi:

   i.   Privātās informācijas apstrādes termiņš atbilst laika periodam, kādā Pakalpojuma lietotājs lieto Lietotni ar aktīvu kontu un patstāvīgi atļautām vienu vai vairākām tālruņa piekļuvēm;
   ii.  Klienta informācijas apstrādes termiņu LMT nodrošina atbilstoši laika periodam, kādu Klients ir noteicis LMT noslēgtajā Pakalpojuma līgumā, ciktāl pret Pakalpojuma lietotāju tas nav ierobežots no Klienta puses;
   iii.  Profila informācijas apstrādes termiņu LMT nodrošina atbilstoši laika periodam, kādā Pakalpojuma lietotājs lieto Lietotni ar aktīvu kontu, ciktāl pret Pakalpojuma lietotāju tas nav ierobežots no Klienta puses;
   iv.  Lietotnes datu apstrādes termiņu LMT nosaka atbilstoši apstrādes mērķim tam nepieciešamajā apmērā, ievērojot Lietotnes noteikumus.

   XIII.  LMT kā pārzinis nodrošina godprātīgu un likumīgu datu apstrādi Latvijā un citās Eiropas ekonomiskā zonas valstīs, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES Regula Nr. 2016/679) prasības un Latvijā piemērojamos normatīvos aktus.

   XIV.  LMT var rasties nepieciešamība sniegt personas datus sadarbības partneriem, ar kuriem LMT ir noslēdzis sadarbības līgumus par Pakalpojuma un Lietotnes darbības nodrošināšanas atbalsta pakalpojumu sniegšanu, kas tādā gadījumā būs uzskatāmi par personas datu saņēmējiem. Klienta informācijas, Lietotnes datu un Profila informācijas apstrādei LMT ir piesaistījis šādu apstrādātāju – “Enreach” SIA, reģistrācijas nr. 50103316201.

   XV.  Pakalpojuma lietotājam kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai nepieciešamības gadījumā papildināšanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret to apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

   XVI.  Pakalpojuma lietotājam kā datu subjektam vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijā (datu aizsardzības uzraudzības iestāde Latvijā). Vairāk informācijas un kontaktinformācija: https://www.dvi.gov.lv

   XVII. LMT kontaktinformācija: juridiskā adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039, Latvija. LMT datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@lmt.lv.

   XVIII. Papildu informācija par LMT kā pārziņa īstenoto datu apstrādi ir pieejama Lietotnes noteikumos vai sūtot pieprasījumu LMT datu aizsardzības speciālistam.