Palīdzība

   2021. gada 18. marts

   LMT Dronu centra apmācību programmu ir pabeiguši jau vairāk nekā 100 piloti

   Ņemot vērā lielo interesi un nepieciešamību pēcprofesionāliem dronu pilotiem,  arvien pieaugpieprasījums pēc apmācībām LMT Dronu centrā. No pagājušā gada, kad dibināts centrs,apmācīti jau vairāk nekā 100 bezpilota gaisa kuģu pilotu. Aprīlī mācības sāksjaunais studentu sasaukums.

   “Bezpilota gaisa kuģu daudzpusīgais pielietojums unnozīme dažādās ekonomiski būtiskās nozarēs strauji pieaug visā pasaulē. Latvijādronu potenciāls ir ļoti plašs, bet maz apgūts, kas arī bija viens nobūtiskākajiem iemesliem LMT Dronu centra izveidei pagājušā gada vidū. Pacelt unnolaist bezpilota gaisa kuģus parasti izdodas visiem, bet tikai apmācītipiloti skaidri zina, uz ko koncentrēt uzmanību, kā rīkoties ekstremālāssituācijās,  un ko darīt tad, ja gaisakuģis nekustas vai lido prom,”  norādaLMT viceprezidents Ingmārs Pūķis.

   Arī Latvijā dronus jau šobrīd izmanto dažādāsjomās – lauksaimniecībā (lauku uzraudzībai, kaitēkļu iznīcināšanai utt.),  būvniecībā (būvniecības vietu atsekošanai), infrastruktūrasattīstībā un uzturēšanā (objektu apsekošanai), sabiedriskās drošībasnodrošināšanā (pazudušu cilvēku meklēšanā, teritoriju apsardzes nodrošināšanāutt.). Ņemot vērā to, ka bezpilota gaisa kuģu pielietojums aptver arvien vairāknozaru un kļūst detalizētāks, arī Eiropas Savienības līmenī aktīvi tiek runātspar dažādiem regulējumiem. Arī šogad stājušies spēkā vairāki jauni vienotā EiropasSavienības regulējuma noteikumi dronu pilotēšanā.

   LMT Dronu centrs, kas ir reģistrēts kāpieaugušo neformālās izglītības  iestāde,māca ne tikai visaptverošas praktiskās zināšanas, bet arī teorētiskās iemaņas,to skaitā arī par vietējiem un starptautiskajiem gaisa telpas noteikumiem. Pieteiktiesapmācībām var gan fiziskas, gan juridiskas personas un apmācību noslēgumā tiekkārtots kā teorētisks tests (līdzīgs CAA pārbaudījumam), tā arī praktiskseksāmens (ar CAA definētajiem pilotēšanas uzdevumiem). Plašāka informācija parLMT dronu skolu un iespējām pieteikties apmācībām meklējama   https://droni.lmt.lv/lv

   Dalīties ar saiti