Palīdzība

   LMT Privātuma politika

   LMT veiktā personas datu apstrāde

   Latvijas Mobilais Telefons SIA (reģ.nr. 50003050931, juridiskā adrese Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039) kā personas datu apstrādes pārzinis veic datu apstrādi un nodrošina to aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā. Ikvienam ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar mums, atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim. Tāpat ikviena persona var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, sniegt viedokli un lūgt pārskatīt automatizēta procesa ietvaros pieņemtu lēmumu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajām iestādēm personas datu apstrādes jautājumos.

   Aicinām plašāk iepazīties ar LMT Privātuma politiku, kas aktualizēta 04.04.2024.

   1. Vispārīgie noteikumi

   1.1.    Mēs, “Latvijas Mobilais Telefons” SIA (turpmāk – “LMT” un/vai “mēs”), kā viens no lielākajiem tehnoloģisko inovāciju līderiem Latvijā, sniedzam arvien jaunus, mūsdienu standartiem atbilstošus pakalpojumus. LMT ir svarīgas ne tikai ērtības un iespējas, ko nodrošina mūsu piedāvātie pakalpojumi, bet arī personu privātuma aizsardzība. Mēs ieguldām resursus un savā ikdienas darbībā rūpējamies par to, lai personu dati būtu pasargāti.  

   1.2.    Šīs politikas mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā LMT rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos personu datus, proti, palīdzēt saprast, kādā veidā un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti, kā arī iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām un pienākumiem. 

   1.3.    Apstrādājot personas datus, LMT ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus un noteikumus, kā arī seko līdzi labās prakses piemēru attīstībai. 

   1.4.    Šī Privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu – identificētu vai identificējamu fizisku personu, kuras personas datus apstrādā LMT, tai skaitā, tā attiecas uz klientiem un potenciālajiem klientiem, to pārstāvjiem, pakalpojumu lietotājiem, sadarbības partneriem un to pārstāvjiem, interesentiem un apmeklētājiem. Attiecībā uz jautājumiem, kas skar darba tiesiskās attiecības, esam izstrādājuši atsevišķi saistošu informāciju, ar kuru var iepazīties attiecīgajos posmos. 

   1.5.    Šī Privātuma politika neattiecas uz citu komersantu veiktajiem personas datu apstrādes pasākumiem, tai skaitā, ja apmeklējat cita komersanta mājaslapu vai izmantojat tā pakalpojumus, tiem piekļūstot caur LMT tīklu. Šādos gadījumos aicinām iepazīties ar attiecīgā komersanta sniegtajām personas datu drošības garantijām.

   1.6.    Personas datu iegūšanas laikā varam atsevišķi sniegt papildu informāciju par personas datu apstrādi, piemēram, saistībā ar specifisku pakalpojumu.

   1.7.    Šo Privātuma politiku esam izveidojuši pēc iespējas vienkāršāku, tomēr lūgums vispirms iepazīties ar šādiem jēdzieniem:

   1.7.1.    Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecināma uz fizisku personu. 

   1.7.2.    Anonimizēti dati – informācija, kas vairs nav attiecināma uz fizisku personu, jo visi personu identificējošie elementi ir izslēgti no personas datu kopas. 

   1.7.3.    Profilēšana – jebkāda veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana apkopotā vai individualizētā formā, nolūkā izvērtēt atsevišķus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

   1.7.4.    Pakalpojumi – jebkāda veida pakalpojumi un preces, ko LMT piedāvā un sniedz tiešsaistē, attālināti vai klātienē.

   2. Kā LMT iegūst personas datus

   2.1.    Informācija, ko iegūstam par personu, ir atkarīga no darījuma satura, tostarp pieteiktā vai izmantotā pakalpojuma. Tāpat iegūstam arī tādu informāciju, kādu jebkāda veida sadarbības ietvaros mums sniedz, piemēram, klients vai sadarbības partneris. 

   2.2.    Personas datus varam saņemt vairākos veidos, tai skaitā:

   2.2.1.    Datu subjekts LMT sniedzis savus personas datus pats, t.i., datu subjektam vai tā pilnvarotai personai sazinoties vai sadarbojoties ar LMT, piemēram, piesakot darījumu, noslēdzot līgumu, izmantojot LMT pakalpojumu, piesakoties jaunumu saņemšanai, pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu konkrēta jautājuma vai lūguma izskatīšanai, apmeklējot LMT klientu centrus, sazinoties ar mums LMT informatīvajos kanālos, tai skaitā LMT vietnē Mans LMT, sociālajos tīklos, apmeklējot LMT rīkotos pasākumus vai atbalstītās aktivitātes, piedaloties konkursos, loterijās vai aptaujās.

   2.2.2.    Dati tiek radīti, izmantojot LMT pakalpojumus vai tīklu, piemēram, veicot zvanu, sūtot e-pastu vai apmeklējot vai lietojot LMT mājaslapas  un lietotnes. Izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, piemēram, tiek radīti noslodzes dati (elektronisko sakaru metadati), un mēs tos apstrādājam atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

   2.2.3.    Dati, ko esam radījuši, balstoties uz datu subjekta personas datiem, kā, piemēram, secinājumi par iespējamām interesēm vai pakalpojumu lietošanas ieradumiem, kurus esam analizējuši, pakalpojuma piedāvājumu nolūkā.

   2.2.4.    LMT var saņemt datus no citiem avotiem, piemēram, citiem pakalpojumu sniedzējiem vai sadarbības partneriem, iestādēm vai publiski pieejamajiem reģistriem kā, piemēram, no kredītiestādēm, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datu bāzēm, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, autentifikācijas pakalpojumu sniedzējiem. Tāpat LMT var saņemt datus no klientiem vai sadarbības partneriem par pilnvarotām personām vai kontaktpersonām, kuras darbojas noteiktā uzdevumā.

   2.2.5.    Apmeklējot LMT mājaslapu, var tikt izmantotas sīkdatnes, par ko tiek sniegta informācija mājaslapas apmeklējuma laikā. Detalizētāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama šīs politikas 9. punktā.

   2.2.6.    Personas datu sniegšana LMT nav obligāta, tomēr, ja izvēlēsieties mums tos nesniegt, mums var nebūt iespējas nodrošināt jums pakalpojumus.

   3. Kādus personas datus LMT iegūst

   Atkarībā no izmantotā pakalpojuma vai sadarbības personas datu veidi var atšķirties. Vispārīgi personas datu veidus iedalām šādās kategorijās:

   3.1.    Personas pamatdati. Šajā personas datu kategorijā ietilpst tādi dati, kas neatbilst citiem datu veidiem, piemēram: 

   Personas identifikācijas dati  (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta numurs, derīguma termiņš). 

   Kontaktu dati (piemēram, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis, kontaktpersona). 

   Klienta dati (piemēram, klienta numurs, apkalpošanas segments, grupa).  

   Pārstāvības dati (piemēram, juridisko personu pārstāvības dati, pilnvaroto personu dati, pilnvarojumu dati).

   Komunikācijas dati (piemēram, informācija par saziņu ar LMT, iesniegumu, pieteikumu, aptauju informācija, apkalpošanas laikā veikto audio ierakstu dati).

   Piekrišanu dati (piemēram, informācija par sniegtajām piekrišanām, piekrišanu atsaukumiem). 

   Pakalpojumu dati (piemēram, pieslēguma numurs, SIM kartes dati, informācija par sniegtajiem pakalpojumiem,  pakalpojuma autorizācijas dati, pakalpojumu pieteikumu dati, pakalpojumu atteikumu dati, pakalpojumu izmantošanas limiti, pakalpojumu administrēšanas ziņu dati).

   Iekārtu tehniskie dati (piemēram, IMEI, iekārtas modelis, iekārtas sērija).

   Norēķinu dati (piemēram, rēķinu informācija, maksājumu informācija, rēķinu piegādes informācija).

   Kredītvēstures un parādu atgūšanas dati (piemēram, kredītvēstures dati, parādu dati, parādu atgūšanas dati).

   Personas vizuālie dati (piemēram, videonovērošanas dati, video ierakstu dati, fotoattēls). 

   Darījumu dati (piemēram, informācija par noslēgtajiem līgumiem, darījumiem, pieteikumiem). 

   3.2.    Bērnu dati. Šajā kategorijā ietilpst dati par nepilngadīgām personām. Bērnu datus apstrādājam tikai noteiktos apstākļos, piemēram, ja tas ir saistīts ar atsevišķu darījumu nodrošināšanu, tostarp vecākam vai attiecīgajam likumīgajam pārstāvim,  kā arī gadījumos, kad tas ir nepieciešams un atļauts saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Piemēram, varam piešķirt pakalpojuma atlaidi, ja klientam ir bērns. Tādā gadījumā varam apstrādāt bērna personas kodu, dzimšanas datumu un vecumu. Ja šāda datu apstrāde tiek veikta, LMT pievērš īpašu vērību, lai pārliecinātos, ka apstrāde ir atbilstoša.

   3.3.    Noslodzes dati (elektronisko sakaru metadati). Dati, kas tiek apstrādāti, lai pārraidītu informāciju elektronisko sakaru tīklā vai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, izņemot pārraidāmās informācijas saturu, un kas ļauj identificēt konkrētu fizisku personu kā datu subjektu. Noslodzes datu kategorija ietver, piemēram, ziņas par komunikācijas pusēm, pieslēguma numuru, savienojuma laiku, ziņas par galiekārtu, pārraidīto datu apjomu, izmantoto tehnoloģiju. Šie dati atspoguļo jūsu darbības, kad izmantojat elektronisko sakaru pakalpojumus un tīklu. Piemēram, pieslēguma numurs A sazinās ar pieslēguma numuru B noteiktā laikā. Šos datus apstrādājam tikai mērķiem, ko nosaka vai pieļauj normatīvie akti.      

   3.4.    Atrašanās vietas dati (elektronisko sakaru metadati). Dati, kas tiek apstrādāti elektronisko sakaru tīklā vai ko apstrādā, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, un kas norāda uz elektronisko sakaru pakalpojumu galiekārtas atrašanās vietu, tai skaitā, galiekārtas atrašanās vieta (piemēram, bāzes stacijas teritorija), pieslēguma punkta adrese. Šai kategorijai pieder arī tādi atrašanās vietas dati, kuru mērķis ir, piemēram, papildpakalpojumu sniegšana. Šos datus apstrādājam tikai mērķiem, ko nosaka vai pieļauj normatīvie akti.

   3.5.    Sistēmu piekļuves un lietošanas dati. Dati, kas tiek izmantoti un ģenerēti saistībā ar reģistrēšanos, autentifikāciju un pieteikšanos (login) pakalpojumos, apkalpošanas kanālos un sistēmās kā, piemēram, Mans LMT, LMT e-veikals vai tiek ģenerēti, apmeklējot LMT mājaslapas, un kas raksturo pakalpojumu lietošanu. Piemēram, šajā kategorijā ietilpst dažādi piekļuves parametri kā paroles, kodi, pieteikšanās darījumu un sistēmas lietošanas dati, piemēram, interneta protokola adrese, auditācijas pieraksti, u.c.

   3.6.    Citi dati, kas raksturo pakalpojumu lietošanu, ieskaitot sīkdatņu vai līdzīgu tehnoloģiju ievāktos personas datus, saistībā ar LMT mājaslapu apmeklēšanu un pakalpojumu lietošanu. Detalizētāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama šīs politikas 9. punktā.

   4. Kā LMT izmanto personas datus

   4.1.    LMT apstrādā personas datus, lai nodrošinātu pakalpojumus, efektīvu apkalpošanu, sadarbību, pasākumu organizēšanu un citas ar LMT darbību saistītās darījumu un sociālas aktivitātes. 

   4.2.    Personas datu drošības nolūkos, lai izvairītos no atkārtotas identifikācijas, dodam priekšroku anonimizētu datu apstrādei. Tomēr sniegtā pakalpojuma, sadarbības vai pasākuma būtība bieži vien rada nepieciešamību apstrādāt identificējamas personas datus. 

   4.3.    LMT veic automatizētu personas datu apstrādi. Tas nodrošina iespēju ātrāk izskatīt pieteiktos jautājumus vai pieprasījumus, piemēram, individuālā veidā informēt personu par tai pieejamo pakalpojumu klāstu un tā pielāgošanas iespējām konkrētām interesēm un vajadzībām. Papildus iepriekšminētajam, automatizēta datu apstrāde dod iespēju operatīvi sniegt atbildi, kas citādā gadījumā būtu jāveic manuāli un prasītu daudz ilgāku laiku.

   4.4.    Pakalpojumu nodrošināšanā, kas saistīti ar kredītlimitu (piemēram, kad izvēloties pakalpojumu, tiek saņemta iekārta), kredītriska paaugstināšanu (piemēram, esoša līguma darbības laikā veicot attiecīgas izmaiņas), vai ar finansiāla atbalsta sniegšanu, ir svarīga kredītinformācijas novērtēšana. Tas dod iespēju rūpēties par personas spēju pildīt uzņemtās saistības un nodrošināt atbilstīgu finanšu pārvaldību.

   4.5.    Izvērtējot personas kredītspēju atsevišķu pakalpojumu sniegšanas gadījumā, piemēram, izvēloties pakalpojumu, tiek saņemta vai uz nomaksas nosacījumiem iegādāta iekārta, vai gadījumos, kad klients izteicis lūgumu pagarināt rēķinu apmaksas termiņu, lai pārliecinātos par datu subjekta iespējām izpildīt maksājuma saistības, var tikt veikta individuāla automatizēta datu apstrāde. LMT var pieprasīt informāciju no ārējām trešo pušu datu bāzēm (t.sk. kredītinformācijas un parādvēstures datu bāzēm). Gadījumā, ja LMT rodas šaubas par datu subjekta iespējām izpildīt maksājuma saistības, atsevišķu pakalpojumu sniegšana var tikt atteikta daļēji vai pilnībā. Taču personai vienmēr ir iespēja arī citā veidā sniegt LMT informāciju, kas pamato personas spēju pildīt izvēlētā darījuma saistības.

   4.6.    Automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu veicam uz datu subjekta sniegtas piekrišanas vai līguma (darījuma nodrošināšana) pamata. Atsevišķos gadījumos varam to veikt arī uz cita tiesiska pamata, ja to pieļauj attiecīgie normatīvie akti. 

   4.7.    LMT veic arī profilēšanu. Lai labāk izprastu personas vajadzības un attiecīgi attīstītu personu vēlmēm un interesēm piemērotākos pakalpojumus, LMT var ņemt vērā, piemēram, ar personu veikto  līdzšinējo sadarbību, tostarp darījumu ilgumu, apjomu, saturu, personas veiktos maksājumus, sniegtās vēlmes, vajadzības u.tml. Tas dod iespēju veidot pieeju katrai situācijai individuāli, tostarp novērtēt, ja ar personu LMT ir ilglaicīga sadarbība un nepieciešams panākt kompromisu izņēmuma gadījumos, lai risinātu kādu nestandarta jautājumu. Izmantojot profilēšanu tiešās tirgvedības kontekstā, varam personai izteikt tai atbilstošus piedāvājumus, taču ņemam vērā katra datu subjekta tiesības lūgt pārtraukt šādu datu apstrādi, atsaucot sniegto piekrišanu, vai, ja tā veikta, pamatojoties uz leģitīmu interesi –  izteikt iebildumu pret savu datu apstrādi šādam mērķim.

   4.8.    Profilēšana tiek veikta, ievērojot normatīvo aktu prasības. Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats var būt gan fiziskas personas sniegta piekrišana, gan atsevišķos gadījumos – LMT leģitīmā interese, vai cits normatīvajos aktos noteikts pamats. 

   4.9.    Ikvienam datu subjektam ir iespēja lūgt LMT pārskatīt automatizētu individuālu lēmumu, tostarp tādu, kas pieņemts profilējot. Tāpat tiesības lūgt pārskatīt automatizētu individuālu lēmumu un tiesības lūgt piesaistīt LMT speciālistus lēmuma izvērtēšanā ir arī gadījumos, kad lēmums ir par pakalpojumu sniegšanas atteikumu saistībā ar nepietiekamu kredītspēju. Šādā gadījumā, ja uzskatāt, ka kāda informācija, kas var mainīt šādu lēmumu, nav bijusi LMT rīcībā, aicinām to sniegt, vēršoties jebkurā LMT klientu centrā vai sazinoties ar mums LMT informatīvajos kanālos. 

   4.10.    Lai veicinātu pakalpojumu attīstību vai veiktu cita veida novērtējumu, LMT apkopo statistiku.

   5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķi

   LMT apstrādā personas datus tikai konkrētiem un tiesiskiem  mērķiem un tikai, ja tas nepieciešams mērķa izpildei. Mēs pamatā apstrādājam personas datus, balstoties uz četriem tiesiskiem pamatiem, tai skaitā, uz līguma izpildes, leģitīmo interešu, likumā noteiktā juridiska pienākuma un piekrišanas pamata. Atsevišķos gadījumos varam veikt apstrādi, balstoties arī uz cita tiesiska pamata.

   5.1.    Apstrādes mērķi, kas balstīti uz līguma izpildes tiesisko pamatu.

   5.1.1.    Pakalpojumu sniegšana un līgumu izpildes nodrošināšana. Personas pamatdatus, piemēram,  personas identifikācijas datus, klienta datus, kontaktu datus,  pakalpojumu datus un noslodzes datus apstrādājam, lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu un pārraidītu informāciju elektronisko sakaru tīklā, piemēram, veicot zvanu, pārraidot īsziņu vai e-pastu saņēmējam. Personas pamatdatus, piemēram, personas identifikācijas datus, kontaktu datus un pakalpojumu datus, apstrādājam sniedzot arī pakalpojumus, kas nav elektroniskie sakaru pakalpojumi. Pakalpojumu sniegšanas mērķis ietver arī personas pamatdatu apstrādi klienta līgumisko attiecību pārvaldīšanai, klienta, pilnvarotās personas vai pārstāvja identificēšanai, pasūtījumu apstrādei un piegādei, saziņai ar klientu saistībā ar pakalpojuma sniegšanu un līguma izpildi, piemēram, izsūtot klientam informatīvu ziņu ar īsziņas vai e-pasta starpniecību, veicot servisa zvanu vai ziņu iedrukājot rēķinā u.tml., katrā gadījumā izvērtējot piemērotāko saziņas veidu.

   5.1.2.    Līguma slēgšana vai grozīšana. Personas pamatdatus, piemēram, personas identifikācijas datus, klienta datus, kontaktu datus, pārstāvības datus, attiecīgā gadījumā pakalpojumu datus, komunikācijas datus un sistēmu lietošanas un piekļuves datus apstrādājam pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, grozot vai izbeidzot līgumiskās attiecības, kā arī izskatot saistītos iesniegumus, pieteikumus un atbildot uz saistītajiem jautājumiem. Mērķis attiecas arī uz jauniem pieteikumiem esošam vai jaunam darījumam, tostarp pakalpojumiem, piemēram,  LMT e-veikalā,  LMT klientu centros, jebkurā pieteikuma formā. 

   5.1.3.    Pakalpojumu kvalitātes kontrole un viedokļa noskaidrošana. Personas pamatdatus, piemēram, personas identifikācijas datus, kontaktu datus, pakalpojumu datus, komunikācijas datus, apstrādājam dažādu darbību veikšanai, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti atbilstoši spēkā esoša līguma noteikumiem, noskaidrotu viedokli par pakalpojuma kvalitāti, piemēram, veicot servisa zvanu, u.tml.

   5.1.4.    Pieteikto jautājumu risināšana. Personas pamatdatus, piemēram, personas identifikācijas datus, klienta datus, kontaktu datus, pakalpojumu datus, komunikācijas datus, apstrādājam datu subjekta un LMT savstarpējās saziņas ietvaros, tostarp risinot apkalpošanas incidentus, izskatot personas iesniegtos pieteikumus, iesniegumus, pretenzijas vai jebkuru jautājumu (t.sk. pa pastu, e-pastu u.c.) esošu līgumattiecību vai pieteikta darījuma ietvaros. Ja jautājums ietver LMT elektroniskā sakaru pakalpojuma kvalitāti, LMT šī mērķa ietvaros var apstrādāt arī noslodzes datus.  

   5.1.5.    Norēķinu administrēšana. Personas pamatdatus, tai skaitā, personas identifikācijas datus, klienta datus, norēķinu datus, pakalpojumu datus, un attiecīgā gadījumā noslodzes datus apstrādājam, lai nodrošinātu norēķinus par pakalpojumiem, tai skaitā, lai  sagatavotu un piestādītu rēķinus un apstrādātu maksājumus. 

   5.1.6.    Kredītrisku novērtēšana. Līgumattiecību nodibināšanai vai darījuma pieteikuma izskatīšanai var būt vajadzīga ar kredītrisku novērtēšanu saistīta lēmuma pieņemšana, tostarp lēmums var tikt pieņemts automatizēti. Personas pamatdatus, tai skaitā, norēķinu datus, kredītvēstures datus, pakalpojumu datus, noteiktos kredītlimitus, kredītinformāciju un kredītreitinga informāciju, tostarp saņemot to no ārējiem kredītinformācijas avotiem, apstrādājam, tai skaitā pirms darījuma noslēgšanas un tā izpildes laikā, kredītrisku novērtēšanai, tostarp veicot automatizētu personas datu apstrādi, tostarp profilēšanu, un automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu. Papildus noteiktos gadījumos klienta vai klienta pārstāvja, piemēram, pilnvarotās personas vai amatpersonas, personas datu apstrāde no trešo pušu parādvēstures datu bāzēm tiek balstīta uz piekrišanu. Vairāk informācijas  skatīt  šis politikas 4. punktā un LMT mājaslapā.

   5.2.    Apstrādes mērķi, kas balstīti uz leģitīmās intereses tiesisko pamatu.

   5.2.1.    Parādu atgūšana. LMT ir leģitīma interese aizstāvēt savas tiesības un intereses un nodrošināt saistību izpildi atgūstot parādu. Balstoties uz šo leģitīmo interesi LMT veic ar parāda atgūšanu saistītas darbības, tai skaitā saņem, saglabā un apstrādā parāda atgūšanai nepieciešamos personas pamatdatus, piemēram, personas identifikācijas datus, kontaktu datus, pakalpojumu datus, norēķinu datus, kredītvēstures un parādu atgūšanas datus, kā arī var sniegt un ievietot informāciju par parādu un personu, normatīvajos aktos noteiktā kartībā reģistrētās parādvēstures datu bāzēs un kredītinformācijas biroju datu bāzēs, kā arī saglabāt un nodot trešajām personām informāciju, kas iesniegta un nosūtīta mums, tai skaitā personas datus un ar darījumu saistīto informāciju, lai nodrošinātu darījuma izpildi, kā arī gadījumos, kad persona nav pienācīgi pildījusi darījuma nosacījumus.

   5.2.2.    Krāpšanas novēršana. Personas pamatdatus, piemēram,  personas identifikācijas datus, kontaktu datus un pakalpojumu datus, apstrādājam, lai analizētu darījumu shēmas un informāciju par pazīmēm, pēc kurām var identificēt potenciālu krāpšanas gadījumu, lai konstatētu vai novērstu krāpšanu, kas saistīta ar mūsu pakalpojumu lietošanu, piemēram, ja kāds mēģina lietot vai lieto pakalpojumus bez maksas, ja pakalpojumam ir piemērojama maksa. 

   5.2.3.    Komersanta infrastruktūras, pakalpojumu, informācijas, darbinieku, klientu un apmeklētāju drošība, prettiesisku vai citādu apdraudējumu novēršana, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas sekmēšana objektos un tiem piegulošā teritorijā, tai skaitā tīklā un informācijas sistēmās. Apstrādājam personas pamatdatus, piemēram, personas identifikācijas datus, personas vizuālos datus, kontaktu datus, komunikācijas datus, sistēmu piekļuves un lietošanas datus, pasākumu, kas tiek veikti ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, veikšanai, tai skaitā, videonovērošanas veikšanai, caurlaižu režīma nodrošināšanai un citu tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanai, lai nodrošinātu aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu apdraudējumu un aizsardzību, kuru realizē ar loģiskās aizsardzības līdzekļiem.

   5.2.4.    Komersanta  organizatoriskā pārvaldība (tai skaitā, lietvedība, procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu, personu uzskaite, komersanta pēctecības nodrošināšana, sabiedrisko attiecību un sociālās atbildības realizācija). Apstrādājam personas pamatdatus, kā personas identifikācijas datus, kontaktu datus, komunikācijas datus, darījumu datus, uzņēmuma integrētas pārvaldības nodrošināšanas nolūkā, saskaņā ar nacionāliem un starptautiski atzītiem korporatīvās pārvaldības principiem, nodrošinot iekšējo procesu atsekojamību, kontroli, pilnveidošanu un riska vadību. 

   5.2.5.    Procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu  un tīkla datu statistika un analītika, korelāciju un tendenču noteikšanai, lai tos attīstītu un pilnveidotu. Apstrādājam LMT rīcībā esošos personas pamatdatus, piemēram, pakalpojumu datus, norēķinu datus, piekrišanu datus, kredītvēstures un parādu datus, sistēmu lietošanas datus, lai apkopotu statistiku un veiktu analīzi, piemēram, lai izvērtētu pakalpojumu pārdošanas rezultātus, nolūkā attīstīt un pilnveidot pakalpojumus, procesus, sistēmas un tīklu un noteiktu uzņēmuma mērķus un attīstības virzienus. 

   5.2.6.    Komersanta piedāvājumu vadība. Apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu noderīgu informāciju par pakalpojumiem, tajā skaitā tiešās tirgvedības ietvaros, tajā skaitā veicot saistīto profilēšanu, kas nerada būtisku ietekmi uz personu, piemēram, lai sniegtu informāciju par būtiskiem jaunumiem apkalpošanā, klientu centru apkalpošanas aktualitātēm, tostarp, darba laika vai adreses izmaiņām, veicinātu informētību par LMT jaunumiem un pakalpojumiem.  

   5.2.7.    Klientu servisa nodrošināšana “dzīves cikla” ietvaros, tai skaitā apmierinātības un lojalitātes uzlabošana. Personas pamatdatus, tai skaitā, pakalpojumu datus un kontaktu datus, apstrādājam sadarbības pilnveidošanai, lojalitātes veicināšanai un apmierinātības uzturēšanai, piemēram veicam aptaujas, lojalitātes zvanu, servisa zvanu vai saziņu ar personu citā apkalpošanas kanālā ar mērķi uzlabot pieredzi, noskaidrot vēlmes un vajadzības, noteikt personas apmierinātību vai informēt par pakalpojumiem. 

   5.2.8.    Videonovērošanas un video ierakstu, tostarp ar audio ierakstu, veikšana. Veicam videonovērošanu un video ierakstus, tostarp ar audio ierakstu, lai uzraudzītu kārtību videonovērošanai pakļautajās telpās un teritorijā, tostarp LMT klientu centros, veiktu noziedzīgu nodarījumu un citu incidentu prevenciju, novēršanu vai atklāšanu saistībā ar personu drošību un īpašuma aizsardzību, veiktu apkalpošanas kvalitātes kontroli, tostarp izskatot ar to saistītās klientu sūdzības, kā arī lai aizsargātu LMT tiesības un intereses potenciālas izmeklēšanas vai tiesvedības gadījumā. Šī mērķa ietvaros apstrādājam personas pamatdatus, piemēram, personas vizuālo informāciju, ar videonovērošanu un video ierakstiem saistītos datus kā apmeklējuma laiks un vieta, komunikācijas datus. 

   5.2.9.    Telefona sarunas audio ierakstu veikšana klientu apkalpošanas laikā.  Veicam telefona sarunas audio ierakstu apkalpošanas laikā, lai kontrolētu klientu pakalpojumu kvalitāti un apliecinātu sarunas laikā pieteiktos jautājumus, lai nodrošinātu savu tiesību un interešu aizstāvību, saglabājot pierādījumu par sarunā pieteikto jautājumu, iesniegumu vai pieteikumu, kā arī lai nodrošinātu tā atbilstošu apstrādi vai izpildi. Šī mērķa ietvaros apstrādājam personas pamatdatus, piemēram, personas identifikācijas datus, klientu kontaktu datus, komunikācijas datus, ar audio ierakstu saistītos datus, kā sarunas laiks.

   5.2.10.    Personas datu apstrāde iekšējos administratīvos nolūkos LMT grupas ietvaros. Apstrādājam personas pamatdatus grupas sabiedrību iekšējos administratīvos nolūkos, piemēram, interešu konflikta novēršanai un prettiesisku darījumu novēršanai. 

   5.3.    Apstrādes mērķi, kas balstīti uz likumā noteikto juridisko pienākumu kā tiesisko pamatu.

   5.3.1.    Saistošo normatīvo aktu izpilde. Apstrādājam personas datus, lai izpildītu Elektronisko sakaru likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus tādiem mērķiem, kā, piemēram, grāmatvedības, finanšu un nodokļu pārvaldība, elektronisko sakaru tīkla pārvaldība un drošība, elektronisko sakaru kvalitātes nodrošināšana, krāpniecības, tostarp izmantojot numerāciju, novēršana, kompetento institūciju pieprasījumu izpilde, galalietotājiem paredzētās informācijas sniegšana un galalietotāju jautājumu izskatīšana, saglabājamo datu glabāšana un izsniegšana kompetentajām iestādēm, sankciju regulējošo normatīvo aktu izpilde personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšana un novēršana, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.

   5.4.      Apstrādes mērķi, kas balstīti uz piekrišanu kā tiesisko pamatu.

   5.4.1.    Komersanta un trešo personu (sadarbības partneru) piedāvājumu vadība. Veicam personas datu apstrādi, lai nodrošinātu klientiem un citām personām, kas sniegušas piekrišanu, tiešās tirgvedības ziņas, piemēram, informāciju par piedāvājumiem, kampaņām, jaunumiem vai citiem pasākumiem, un lai veiktu datu atlasi personalizētu piedāvājumu sagatavošanai atbilstoši sniegtās piekrišanas nolūkam, tostarp, apstrādājot noslodzes vai atrašanās vietas datus, ja to paredz piekrišanas nolūks. Ja pasākums notiek sadarbībā ar trešo personu, mēs tai varam nodot personas datus, ja klients vai cita persona ir sniegusi attiecīgu piekrišanu. Piemēram,  klientam vai citai personai, kas sniegusi piekrišanu, var tikt izsūtīta ziņa e-pastā vai citā kanālā, katrā gadījumā izvērtējot piemērotāko saziņas veidu. 

   Lai nosūtītu klientam e-pastā piedāvājumus par pakalpojumiem vai precēm, kas ir līdzīgi klienta jau izmantotajiem pakalpojumiem vai precēm, varam balstīt personas datu apstrādi uz tiešās tirgvedības veikšanas leģitīmajām interesēm, ja klients nav iepriekš attiecies no šādu piedāvājumu saņemšanas. 

   5.4.2.    Mēs apstrādājam personas datus arī citiem nolūkiem, kuriem jūs esat snieguši piekrišanu. Pirms piekrišanas saņemšanas, mēs Jūs informējam par personas datu apstrādes nolūkiem un tiesībām atsaukt piekrišanu. Vairāk informācijas par tiesībām atsaukt piekrišanu var skatīt 10.1.4. punktā.

   6. Kā LMT aizsargā personas datus

   6.1.    Fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos nepārtraukti attīstām savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver personāla, informācijas un tehnisko resursu, IT infrastruktūras, iekšējo un publisko tīklu, kā arī LMT objektu aizsardzību. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi personas datiem un nodrošinātu personas datu integritāti. Tostarp, varam ieviest atbilstošus pasākumus, kas paaugstina pakalpojumu drošības līmeni, piemēram, ieviešot papildu pakalpojumu pieejamības un autentifikācijas prasības.

   6.2.    Mēs aizsargājam personas datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, ņemot vērā apstrādes radītos riskus fiziskām personām, kā arī mums pieejamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, tai skaitā, slēgtas telpas un piekļuves liegšana neautorizētām personām, ugunsmūru programmu lietošana, datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana), ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmu lietošana. Mūsu darbiniekiem tiek organizētas regulāras apmācības par informācijas drošības un personas datu aizsardzības jautājumiem.

   7. Kam LMT var sniegt personas datus

   7.1.    Personu datu apmaiņa var būt nepieciešama atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis, piemēram, LMT var rasties nepieciešamība sniegt personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

   7.1.1.    LMT grupas sabiedrības.  Sniedzam personas datus, ja tas vajadzīgs šajā politikā noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem.  LMT grupas sabiedrībās fizisku personu datu drošība ir prioritāte, tāpēc sniedzot personas datus rūpējamies par to, lai to apstrāde notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

   7.1.2.    Sadarbības partneri. Komersanti, ar kuriem LMT grupas sabiedrības noslēgušas sadarbības līgumus un pastāv savstarpējas saistības (piemēram, ierīču apdrošināšanai). Tāpat, pakalpojumu nodrošināšanai (t.sk. citi elektronisko sakaru operatori, t.sk., ja klients ir izvēlējies saglabāt numuru,  klātienes un attālinātas tirdzniecības pārdevēji, iekārtu uzstādītāji, iekārtu remonts u.tml.), piegādes nodrošināšanai (t.sk. rēķinu izdruka, paku un līgumu piegāde u.c., tostarp kurjeri, pasta pakalpojumu sniedzēji u.tml.), personas identifikācijas pārbaudei jeb autentifikācijai (autentifikācijas pakalpojumu sniedzēji, t.sk. internetbankas, droša elektroniskās identifikācijas līdzekļa sniedzēji), pakalpojumu kvalitātes kontrolei (t.sk. aptauju veicēji u.c.), drošībai un aizsardzībai (sadarbības partneri, kas sniedz atbalstu LMT grupas darbinieku, klientu, apmeklētāju, objektu un infrastruktūras drošībai un aizsardzībai, kā arī krāpniecisku, prettiesisku vai citādu LMT grupas interešu apdraudējuma un aizskāruma novēršanai, tai skaitā apsardze, juridiskās palīdzības sniedzēji u.c.) un pārvaldības nodrošināšanai (sadarbības partneri LMT grupas organizatorisko, finanšu vadības un grāmatvedības procesu pārvaldībai un nodrošināšanai, tai skaitā auditori, revidenti, pasākumu organizētāji u.c.), pilnvarniekam izsniegtās pilnvaras ietvaros.

   Izmantojot savu LMT pieslēgumu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs vai ārvalstīs LMT klients viesojas citu elektronisko sakaru operatoru tīklos un izmanto to sniegtos pakalpojumus. Šādā gadījumā elektronisko sakaru operatoriem ir tiesības apstrādāt un saņemt no LMT pakalpojumu nodrošināšanai objektīvi nepieciešamos personas datus.

   Gadījumos, kad LMT nodod personas datus citam elektronisko sakaru operatoram, personas datu apstrāde notiek atbilstoši attiecīgā elektronisko sakaru pakalpojumu operatora līguma noteikumiem un privātuma politikai. Nepieciešamības gadījumā iesakām sazināties ar attiecīgo elektronisko sakaru pakalpojumu operatoru, lai saņemtu vairāk informācijas.  

   7.1.3.    Iestādes/uzņēmumi, kas nodarbojas ar parādu atgūšanu. Tai skaitā, parādu atgūšanas uzņēmumi, kredītinformācijas biroji un kredītspējas vērtēšanas uzņēmumi, tiesu izpildītāji, administratori un citas personas parādu atgūšanas  procesā.

   7.1.4.    Uzraudzības iestādes. Piemēram, tirgus uzraudzības iestādes, tiesībsargājošās institūcijas tostarp LMT likumisko tiesību aizsardzībai, piemēram, ceļot prasību tiesā un glābšanas dienesti atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

   7.1.5.    Trešās personas. Piemēram, fiziskas vai juridiskas personas, publiskas iestādes, aģentūras vai struktūras, kas nav datu subjekts vai apstrādātājs.

   7.2.    Papildus iepriekš minētajam var būt gadījumi, kad nododam personas datus citai personai saistībā ar uzņēmumu pāreju, jebkuru apvienošanos, iegūšanu, LMT aktīvu pārdošanu, pakalpojuma sniegšanas nodošanu citam komersantam u.tml. 

   7.3.    Apstrādājam arī anonimizētus datus, kas nav saistīti ar specifisku fizisku personu un nedod iespēju identificēt datu subjektu. Šādi dati var tik izmantoti citiem mērķiem un nodoti citām personām. 

   7.4.    LMT nodrošina personas datu konfidencialitāti, veicot drošības pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

   7.5.    LMT apstrādā personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros, tomēr atsevišķos gadījumos LMT var tos nodot apstrādei trešajās valstīs. Šādos gadījumos personas datu nodošana var notikt, balstoties uz noteiktiem tiesiskiem pamatiem, tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem (piemēram, ja tas vajadzīgs pakalpojuma sniegšanai un līguma izpildes nodrošināšanai) un veicot pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu fizisku personu aizsardzības līmeni. Piemēram, trešā valsts, kurā partneris atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, partneris ir sniedzis atbilstošas garantijas ar saistošiem uzņēmuma noteikumiem, atbilstošām standarta datu aizsardzības klauzulām vai citiem apstiprinātiem noteikumiem, rīcības kodeksiem, sertifikācijas mehānismiem vai citos gadījumos. Datu subjekts var saņemt detalizētāku informāciju par personas datu nodošanu uz trešajām valstīm sazinoties ar LMT.

   8. Cik ilgi LMT glabā datus

   8.1.    Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams konkrētā mērķa izpildei, vai tik ilgi, cik nosaka normatīvie akti. 

   8.2.    Piemēram, klienta personas dati tiek glabāti līgumisko attiecību laikā vai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Arī pēc līgumisko attiecību beigām personas dati tiek glabāti līdz pušu saistību pilnīgai izpildei, grāmatvedības vai citu normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei, kā arī termiņā kamēr klients vai LMT  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var realizēt savu tiesisko interešu aizsardzību (tai skaitā iesniegt iebildumus un sūdzību vai celt prasību tiesā, kamēr nav iestājies saistību tiesību noilgums). Atsevišķu datu kopu glabāšanas laiks var būt arī īsāks. 

   8.3.    Ja personas dati tiek glabāti uz piekrišanas pamata, tad glabājam tos līdz piekrišanas atsaukšanai, ja vien to glabāšanai nav piemērojams cits tiesisks pamats.    

   8.4.    Vairāki normatīvie akti nosaka mums juridisku pienākumu glabāt personas datus noteiktu laika periodu. Piemēram, pakalpojumu rēķinu glabāšanas ilgums ir 5 gadi, kā to nosaka Grāmatvedības likums. Saglabājamo datu glabāšanas ilgums ir 18 mēneši atbilstoši Elektronisko sakaru likuma prasībām.

   8.5.    Lai aizsargātu LMT leģitīmas intereses civiltiesiska prasījuma gadījumā, LMT var glabāt personas datus līdz 10 gadiem pēc līguma izbeigšanas. Tiesvedības vai izmeklēšanas gadījumā LMT leģitīmu interešu aizsardzībai LMT var glabāt personas datus līdz pat tiesvedības vai izmeklēšanas beigām.

   8.6.    Videonovērošanas rezultātā iegūtie dati (ar vai bez audio ieraksta), kas nepieciešami, lai izpildītu konkrēto mērķi un LMT leģitīmo interešu aizsardzībai atkarībā no objekta, kurā notiek videonovērošana, tiek glabāti līdz 3 mēnešiem.

   8.7.    Telefona sarunas audio ieraksti, kas nepieciešami, lai izpildītu konkrēto mērķi un LMT leģitīmo interešu aizsardzībai, tiek glabāti līdz 3 mēnešiem.

   8.8.    Izbeidzoties glabāšanas ilgumam (iestājoties termiņam), klienta personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti, ja tie tiek glabāti elektroniski, vai iznīcināti, ja tie tiek glabāti papīra formātā, vai anonimizēti.

   8.9.    Anonimizētu datu glabāšanai tiešā veidā ierobežojumi nav piemērojami, taču arī tos glabājam tikai nepieciešamajā apjomā un ilgumā.

   9. Kā LMT lieto sīkdatnes

   9.1.    Līdzīgi kā citās mājaslapās, arī LMT mājaslapās var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija. 

   9.2.    Sīkdatnes ļauj pielāgot LMT mājaslapu apmeklētāja vajadzībām un ērtībām (tostarp balstoties uz statistikas datiem, kas ievākti apkopotā veidā, tieši neidentificējot gala ierīces lietotāju). Tāpat sīkdatnes ļauj individuāli uzrunāt LMT mājaslapas apmeklētāju, ja apmeklētājs tam ir sniedzis izvēles piekrišanu. Detalizētāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama LMT Sīkdatņu izmantošanas noteikumos, kas pieejami LMT mājaslapā https://www.lmt.lv.

   9.3.    Ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts citādāk, personai jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, taču tādā gadījumā, īpaši, ja minētie dati ir tehniski būtiski, pastāv iespēja, ka nevarēsim šo pakalpojumu nodrošināt tādā pašā apmērā kā iepriekš.

   10. Kādas ir datu subjekta tiesības un pienākumi

   10.1.    Datu subjektam ir tiesības:

   10.1.1.    Iepazīties ar informāciju, kādu LMT par viņu glabā, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un nepamatoti neskar citu personu tiesības. Informāciju par sevi var iegūt jebkurā LMT nodrošinātajā kanālā, kas dod iespēju identificēt personu, tai skaitā, piemēram, atnākot uz LMT klientu centru, kā arī sazinoties ar LMT vietnē Mans LMT tajā piedāvātajā apjomā.

   10.1.2.    Pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai nepieciešamības gadījumā papildināšanu, dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”), apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret to apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Informējam, ka datu labošanas, dzēšanas, ierobežošanas, pārtraukšanas vai pārnesamības gadījumā, ir iespējama daļēja vai pilnīga pakalpojumu/procesu apturēšana neatgriezeniskā veidā. Izvēloties saņemt informāciju par sevi attālināti, piemēram, pa pastu, e-pastu, uz citu adresātu vai tml., iesniedzējs ir atbildīgs par izvēlētā saņemšanas veida drošumu un personu, kas darbojas iesniedzēja pārstāvībā, rīcību.

   10.1.3.    Pieprasīt apstrādē esošo personas datu kopiju, ja tas nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības. Jāpatur prātā, ka par visām papildus kopijām, ko pieprasa datu subjekts, LMT var iekasēt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām.

   10.1.4.    Jebkurā brīdī vieglā veidā atsaukt sevis sniegtās piekrišanas. Piekrišanu sniegšana vai atsaukums ir personas brīva izvēle un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus. Tomēr, ja persona nolemj atsaukt kādu no sniegtajām piekrišanām, jāņem vērā, ka ar konkrēto piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un var vairs nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā. Piemēram, atsaukums aktuālo ziņu saņemšanai nozīmēs, ka vairs netiks piegādāti jaunumi vai citas aktualitātes. Būtiski atcerēties, ka šāds atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veikta līdz atsaukumam, likumīgumu. 

   Pastāv vairāki veidi, kā atsaukt sniegtās piekrišanas. Piekrišanas var atsaukt LMT vietnē Mans LMT, kur pieejama informācija par sniegtajām piekrišanām, atsaukšanas un turpmākas pārvaldīšanas iespējām. Tāpat pastāv iespēja sniegto piekrišanu atsaukt atsevišķu pakalpojumu lietotnē, kurā tā ir sniegta (piemēram, lietotnē LMT Viedtelevīzija).  Papildu informācija par piekrišanu atsaukšanu sniegta arī LMT mājaslapā. Iespēju atteikties no piedāvājumu saņemšanas sniedzam arī nosūtot piedāvājumu attiecīgajā saziņas kanālā. Ja piekrišana sniegta saistībā ar konkrētu pakalpojumu, atsaukt piekrišanu var būt iespējams konkrētā pakalpojuma vietnē vai lietotnē. 

   Lai atsauktu piekrišanu vai uzdotu saistītos jautājumus, Jūs varat sazināties ar mums jebkurā laikā, zvanot uz šajā politikā norādīto tālruni, apmeklējot LMT klientu centru vai sazinoties ar mums jebkurā citā saziņas kanālā, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. 

   10.1.5.    Jebkurā brīdī un bez maksas iebilst pret savu datu apstrādi, ko veicam tiešās tirgvedības nolūkos, tostarp profilēšanai, ciktāl tā saistīta ar šādu tiešo tirgvedību, neatkarīgi no tā, vai tā ir sākotnējā vai turpmākā apstrāde.

   10.1.6.    Sazināties ar LMT un tirgus uzraudzības iestādēm par datu apstrādes jautājumiem. Ja nepieciešams atbalsts plašākai informācijas saņemšanai par šo Privātuma politiku, datu apstrādes aspektiem vai piemērojamiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, aicinām vērsties pie LMT, lai ar rūpību varam izskatīt radušos jautājumu un sniegt atbildi. Jebkurā gadījumā fiziskai personai vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijā (datu aizsardzības uzraudzības iestāde Latvijā).

   10.2.    LMT datu subjektu iesniegumus saistībā ar minētajām tiesībām izskata bez maksas. Iesnieguma izskatīšana var tikt atteikta vai par to var tik piemērota samērīga samaksa, ja tie iesniegti acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. Iesniegumu var iesniegt jebkurā LMT klientu centrā vai attālināti, nodrošinot iespēju sevi identificēt kā konkrētu personas datu subjektu un pārliecināties par iesniegtā pieprasījuma būtību un pamatojumu. 

   10.3.    Datu subjektam ir pienākums:

   10.3.1.    Saprātīgā laika periodā sniegt LMT informāciju par izmaiņām sniegtajos datos. LMT ir svarīgi, ka LMT rīcībā ir patiesa un aktuāla informācija.

   10.3.2.    Nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju. Saziņas un sadarbības ietvaros varam lūgt sniegt papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība notiek ar noteiktu fizisku personu. Tas nepieciešams konkrētās personas un citu personu datu aizsardzībai, lai būtu skaidrs, ka tieši šī persona ir personas datu subjekts un, ka saziņas un/vai sadarbības ietvaros izpaustā informācija par šo personu tiek izpausta tikai šai konkrētai personai, neaizskarot citu personu tiesības. Piemēram, kad persona vēlas noskaidrot ziņas par sevi, atsūtot LMT pieprasījumu. Šādā gadījumā LMT ir svarīgi pārliecināties, ka tieši šī persona ir šo pieprasījumu parakstījusi un iesniegusi. Attiecīgi, varam lūgt sniegt papildu identificējošu informāciju. Tomēr, ja persona nebūs sniegusi papildu informāciju un/vai LMT būs šaubas par pieprasītāja identitāti, tad personas datu aizsardzības nolūkos (lai tie netiktu izpausti trešajām personām) varam atlikt pieprasījuma izskatīšanu līdz brīdim, kad būsim pārliecināti par to, ka tieši šī persona pieprasījusi minētās ziņas.

   10.3.3.    Jau pirms sadarbības uzsākšanas iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos. Šī Privātuma politika ir neatņemama LMT sniegto pakalpojumu sastāvdaļa. LMT sagaida, ka dati, kas LMT tiek sniegti, neskar citu personu intereses. Gadījumos, kad saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem personai ir iespēja dot piekļuvi vai kopīgi ar citu personu izmantot savus pakalpojumus, tā ir atbildīga par šo personu informēšanu par konkrēto procesu ietvaros veikto datu apstrādi un no tā izrietošajām saistībām. Gadījumos, kad dati tiešā veidā attiecas uz citu personu (datu subjektu maiņas gadījumā), personai ir pienākums bez kavēšanās Mūs par to informēt. Līdz pilnai personas identifikācijai dati tiek attiecināti uz konkrēto fizisko personu kā uz datu subjektu.

   11. Kā iespējams uzzināt informāciju par izmaiņām šajā Privātuma politikā

   Tā kā pastāvīgi pilnveidojam un attīstām savu darbību, pastāv iespēja, ka periodiski grozīsim un papildināsim šo Privātuma politiku. Tādēļ aicinām regulāri iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo versiju. Tā pieejama LMT saziņas kanālos, tostarp LMT klientu centros un LMT mājaslapā www.lmt.lv. Būtisku izmaiņu gadījumā informācija var tikt sniegta papildu kanālos, piemēram, pašapkalpošanās interneta vietnē.

   12. Kā sazināties ar LMT

   12.1. Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai personas datu apstrādi aicinām sazināties ar LMT, izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazinoties ar LMT datu aizsardzības speciālistu.

   12.2. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039

   12.3. LMT diennakts bezmaksas informatīvais tālrunis:  8076 8076

   12.4. LMT diennakts informatīvais tālrunis zvaniem no ārvalstīm: +371 2931 9911
   (zvanot no 
   Eiropas Ekonomikas zonas valstīm – bez maksas)

   12.5. e-pasts:  info@lmt.lv

   12.6. Fakss:  6777 3707

   12.7. Īsziņas uz LMT Kontaktu centru8076 8076

   12.8. Datu aizsardzības speciālists: personasdati@lmt.lv  

   12.9. Ja šī Privātuma politika ir tulkota citās valodās, tad pretrunu gadījumā noteicošais ir teksts latviešu valodā. 

   13. Kā sazināties ar Datu valsts inspekciju

   LMT nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi atbilstoši normatīvo aktu augstākajiem standartiem un jebkura iebilduma gadījumā LMT veiks visas lietderīgās darbības, lai rastu risinājumu. Tomēr, ja tas datu subjekta ieskatā neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050. Plašāka informācija un kontakti pieejami tīmekļa vietnē: www.dvi.gov.lv. 

   Jautājumi un atbildes